KPI

  • KPI 是什么 ?

      KPI 关键绩效指标是什么? 关键绩效指标( Key Performance Indicator, KPI ) 是一种协助达成目标的好用工具,透过对各个大目标底下建立...

    2023年2月16日
    0 28 0